Joanna Tochman

Künstlerinnen und Künstler
Joanna Tochman Eyes 2022

zur Übersicht
2021-now Academy of Fine Arts in Warsaw, PhD, visual arts
2012-2018 Academy of Fine Arts in Cracow, MA, Painting
2011-2019 Jagiellonian University, MA, Art history
Studienabschluss
Jahr: 2018 Titel:
MA/Mag.
Institution:
Academy of Fine Arts in Cracow
www.joannatochman.com/
https://www.instagram.com/joannatochman/